Bestyrelsen bestemmer i et selvejende dagtilbud

Et selvejende dagtilbud er styret gennem sine vedtægter. Beslutninger træffes af bestyrelsen og føres ud i den daglige praksis af dagtilbuddets ledelse sammen med personalet. Bestyrelsen har ansvaret for, at børnepasningen sker i overensstemmelse med vedtægterne.

I nogle dagtilbud har en interesseorganisation sat sit præg på institutionens grundlag, i andre dagtilbud er arbejdet betinget af lokale forhold eller dagtilbuddet udspringer af tidligere tiders behov for børnepasning.

I Dagtilbudsloven står der, at en bestyrelse i et selvejende dagtilbud som hovedregel har et flertal af forældre. Undtagelsen er dagtilbud som anvender en såkaldt tostrenget model, hvor der både er en dagtilbudsbestyrelse og en forældrebestyrelse.

Når der findes to bestyrelser i et dagtilbud, fremgår det af vedtægterne hvordan arbejdsdelingen er, mellem de to bestyrelser.

Læs mere om betydningen af at drive selvejende dagtilbud efter henholdsvis den en-strengede eller den to-strengede model. 

I Århus er flertallet af de selvejende dagtilbud drevet efter den enstrengede model. Du kan på det enkelte dagtilbuds hjemmeside, eller ved direkte henvendelse til dagtilbuddet, få oplyst hvordan de er organiseret.