En-strenget eller to-strenget bestyrelse

Den en-strengede model *)

Den en-strengede model indebærer, at dagtilbuddet kun har én bestyrelse, med et flertal af valgte forældrerepræsentanter:

Forældrerepræsentanterne har nogle minimumskompetencer. Det indebærer at et almindeligt flertal kan træffe beslutning om principper for dagtilbuddets arbejde og principper for anvendelse af en budgetramme, der som minimum svarer til dagtilbuddets rådighedsbeløb, samt have indstillingsret vedrørende ansættelse af fast personale.

Det selvejende dagtilbud afgør selv, om forældrerepræsentanterne skal have en mere vidtgående kompetence. Og det har de for det meste i praksis. Modsat kan det også fastlæggges i dagtilbuddets vedtægter, at visse beslutninger kræver mere end almindeligt flertal. Det kan f.eks. være beslutninger, der vedrører det overordnede idégrundlag, beslutninger af større økonomisk rækkevidde, og beslutninger om ansættelse af lederen og andet personale.

Det forudsættes, at dagtilbuddets medarbejdere er repræsenteret ved møderne, men det er ikke givet, at repræsentanten er decideret medlem af bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanten kan deltage uden stemmeret, eventuelt blot som observatør. Lederen deltager i bestyrelsens møder.

Hovedprincipperne i den en-strengede model er skitserede herunder.


Kommunalbestyrelsen

- Overordnet ansvar
- Fastsætter mål og rammer
- Indgår driftsoverenskomst og godkender vedtægter
- Fører tilsyn
- Beslutter visitation
- Forældrebetaling

 

Den selvejende dagtilbuds bestyrelse

- Har den overordnede ledelse
- Økonomisk ansvar
- Fastsætter formål og idégrundlag indenfor kommunalbestyrelsens overordnede mål
- Udarbejder vedtægter
- Arbejdsgiverkompetence, ejendom og formue
- Handler indenfor kommunalbestyrelsens mål og rammer og institutionens formål og idégrundlag
- Fastsætter principper for virksomheden og for en budgetramme
- Indstiller ansættelse af personale

 

Lederen

- Har den daglige pædagogiske og administrative ledelse
- Træffer enkeltbeslutninger
- Udmønter budgettet

 

 

 

 

 

*) Kilde: Bestyrelsen i selvejende daginstitutioner. DLO 1999.

 

Den to-strengede model *)

Den to-strengede model indebærer at der både findes en dagtilbudsbestyrelse, og en forældrebestyrelse.

Forældrebestyrelsen har flertal af valgte forældrerepræsentanter. Forældrebestyrelsen kan træffe beslutninger om principper for dagtilbuddets arbejde og principper for anvendelse af en budgetramme, der som minimum svarer til dagtilbuddets rådighedsbeløb og endelig har forældrebestyrelsen indstillingsret ved ansættelse af fast personale. Medarbejderne skal have mindst ét medlem af forældrebestyrelsen, men institutionen fastlægger selv i sine vedtægter, om pågældende har stemmeret. Lederen deltager i møderne.

Dagtilbudsbestyrelsens sammensætning besluttes af det selvejende dagtilbud som inden for lovens rammer også selv afgør, hvilken kompetence der skal tillægges dagtilbudsbestyrelsen. Det selvejende dagtilbud kan ikke indskrænke den minimumskompetence som forældrebestyrelsen har ifølge lovgivningen. Derudover afgør dagtilbuddet selv, hvor grænsen går mellem dagtilbudsbestyrelsens og forældrebestyrelsens kompetence. Beslutningerne herom skal fremgå af vedtægten for det enkelte dagtilbud. Dagtilbuddets leder deltager også i dagtilbudsbestyrelsens møder, og i almindelighed deltager der også valgte forældrerepræsentanter ligesom medarbejderne normalt er repræsenteret.

Hovedprincipperne i den to-strengede model er skitserede herunder.

 

Kommunalbestyrelsen

- Overordnet ansvar
- Fastsætter mål og rammer
- Indgår driftsoverenskomst og godkender vedtægter
- Fører tilsyn
- Beslutter visitation
- Forældrebetaling


Den selvejende dagtilbuds bestyrelse

- Har den overordnede ledelse
- Økonomisk ansvar
- Fastsætter formål og idégrundlag indenfor kommunalbestyrelsens overordnede mål
- Udarbejder vedtægter
- Arbejdsgiverkompetence, ejendom og formue

 

Forældrebestyrelsen

- Handler indenfor kommunalbestyrelsens mål og rammer og dagtilbuddets formål og idégrundlag
- Fastsætter principper for virksomheden og for en budgetramme
- Indstiller ansættelse af personale

 

Lederen

- Har den daglige pædagogiske og administrative ledelse
- Træffer enkeltbeslutninger
- Udmønter budgettet